SAINT GERMAIN EN ZIJN MEDITATIES VIOLETTE VUUR ENERGIE ZEER EFFECTIEF.!

*HERINNERINGEN UITWISSEN MET VIOLETTE ENERGIE

Visualiseer :

Zie een waterval van violette energie door je spirituele zichtscherm te stromen die de pijnlijke beelden wegspoelt

(in plaats daarvan laat een stralende witte zon op je zichtscherm verschijnen die de symbool staat voor een NIEUWE DAG

Er zijn 2 elementen die je aan het transmutteren bent met miltvuur

-je emoties die verbonden zijn aan de pijnlijke herinneringen

-de karmische substantie die een bindmiddel is tussen jou en je karmische partner

GEBED TER BESCHERMING

Ik vraag nederig aan mijn hoge bescherm-
en begeleidende engelen om terstond op
I am that i am op I am bevel, de Violette
Vlam rond mij te plaatsten in al haar kracht,
glorie en levendigheid.
Ik vraag aan het steeds vitale bewegende
onuitsprekende heilige licht van de grote
centrale zon, alle universums om het Violette
vuur rond mij te zetten met lichaam ziel en geest
in het fijn- en grofstoffelijke en elke lagere
energie in en rond mij terstond te verteren en
vernietigen. Ik vraag de Violette Vlam om mijn
vier lagere lichamen te zuiveren en negatieve om te zetten in het positieve zodat ik vanaf nu in violette vuur sta van kracht bescherming en liefde,zo is het !amen.

 

Mantra de Violette Vlam

Ik spreek aan mijn Teerbeminde Ware Hoge
Goddelijke Zelf, en de Violette Vlam met lichaam,
ziel en geest, in het fijn en grofstoffelijke en vraag
om het ego, lager denken, onbewuste,
onderbewuste, totaal terstond in Totale Harmonie
Evenwicht en Eenheid stil te leggen, het zwijgen op

Saint Germain
en het
violette vuur

(zijn kosmische naam is Vrijheid, Freedom)
Bewaarder van de Violette Vlam

Als Hoge Priester van het Violette vuur/vlam Tempel,
op het vaste land van Atlantis dertien duizend jaar geleden,
ondersteunde Saint Germain met zijn aanroepingen en energetisch lichaam een pilaar van Violet vuur.
En nog steeds kan een ieder die daar gebruik van wil maken het Violette vuur aanroepen.
Hij ontving trainingen in Goddelijke Alchemie in de Tempels van Aartsengel Zadkiel (Cuba),
nadat Atlantis was gezonken.
Dit was de voorbereiding om het beheer van het Violette Vuur over te nemen.
Hij deed dit in 1954.
Boeddha was de schepper van Violet Vuur en Master Lady Quan Yin was de bewaarster ervan
voordat Master Saint Germain het aan de aarde gaf.
Door dit over te nemen heeft hij de autoriteit gekregen,
het begrip van de aanwezigheid en kracht te vergroten van het Violet Vuur en dat van de Vrijheid.
Met het overnemen van deze taak is een nieuwe cyclus in de tijd begonnen.
Saint Germain leeft tegenwoordig in de spirituele wereld als de Chohan van de Zevende Straal.
De Zevende Straal is de straal van ceremoniële klasse en magie en van het transmuterend Violet Vuur.
Vorige incarnaties: de Hebreeuwse profeet Samuël, St Alban, Merlijn de wijze tovenaar aan het hof van Konig Arthur,
Roger Bacon, Christopher Columbus, Francis Bacon (1561-1626),
hij schreef onder de naam William Shakespeare.
Ook was Saint Germain Jozef, de man van Maria en de 'vader' van Yeshua.
Hij was een Esseen en kende Jezus (Yeshua) Zijn taak.
Hij informeerde de discipelen voordat die ooit Jezus hadden ontmoet.
Voor Jezus als kind was hij een voorbeeld.
Het Violet Vuur heeft een hoge trilling.
De straal zorgt voor het verheffen van een lagere trilling naar een hogere kwaliteit.
Deze kwaliteit wordt transmutatie genoemd.
Hogere vibraties betekenen andere tijden.
Deze realiteit zorgt dat er een beroep gedaan wordt op andere behandelingen en andere methoden.

Het Violet Vuur met de toegevoegde dimensie van het Zilver Violet Vuur , is voor vele doeleinden te gebruiken.
Je kunt bijvoorbeeld al je negatieve gevoelens en emoties hierdoor laten verteren.
Geef alles wat je dwars zit over aan het Zilver Violet Vuur, wanneer je merkt dat je gedachten een kant op gaan die je niet wilt.
Deze gedachten zorgen dat de stroom van de Christus Energie in je fysieke lichaam onderbroken wordt.
Het Violet Vuur kun je activeren door hardop decrees en mantra's op te zeggen en te visualiseren.
Decrees helpen om obstakels op het spirituele pad te verwijderen, zoals angst, trots, egoïsme en minderwaardigheidsgevoelens te verwijderen.
Door repeterend en het hardop uitspreken van de zinnen wordt de kracht vergroot.
Al duizenden jaren geloven mystici, dat het herhalen van heilige woorden (mantra's) en gebeden hen naar God voeren.
Violet Vuur werkt in op de vier lagere lichamen door de trillingssnelheid te veranderen.

Velen vinden de volgende Mantra de meest bruikbare en makkelijkste:

Ik BEN een wezen van puur Zilver Violet Vuur,
ik BEN God's Liefde, zuiver en puur.
Ik ben die ik ben.

I AM a being of Silver Violet Fire, I AM the purity God desires, I AM that I AM.

Ik geef je deze Mantra, om in je dagelijks leven te gebruiken voor verschillende redenen.
Een ervan is dat het een zuiverend (schoonmaak) effect heeft.
Je zou kunnen zeggen dat het Zilver Violet Vuur Mantra
een SPIRITUEEL ANTISEPTISCHE MIDDEL is
en alles zal reinigen (schoonmaken).

Mettertijd zal het voor de mensen veel gemakkelijker worden om negatieve gedachten over te geven aan het Zilver Violet Vuur.
Daartoe dient het Zilver Violet Vuur vanuit het hart gericht te worden op het lijden.
Zonder hartenergie is er geen transmutatie, omdat je zonder hartenergie de ware aard van het vuur,
de transmutatie door middel van liefde, niet kunt aanvaarden.
Verbind je op de ware liefde van God alvorens te transmuteren.
Zo zal je het ware 'zijn' in je hart vinden.
Je kunt het gebruiken voor jezelf en voor anderen.
Het werkt bij handoplegging, maar ook op afstand.
Als je het gebruikt bij handoplegging, is het advies om eerst jezelf af te stemmen op het zilver violet vuur.
Hierdoor zal je de liefdevolle, reinigende werking ook tijdens de handoplegging aan de ontvanger doorgeven.
De traditie van het werken met het Violette Vuur is al heel oud.

De Violette Vlam is de essentie van een van de "zeven stralen".
Net zoals een straal van zonlicht dat door een prisma passeert gebroken wordt
in de zeven kleuren van de regenboog, manifesteert spiritueel licht zich als zeven stralen.
Elke straal heeft een specifieke kleur, frequentie en kwaliteit van Gods bewustzijn.
De violette straal is gekend als de zevende straal.

Wanneer je ze aanroept in de naam van God, daalt ze neer als een straal van spirituele energie
en barst uit in een spirituele vlam in je hart als de kwaliteit
van genade, vergeving, rechtvaardigheid, vrijheid en transmutatie.

Saint Germain is gekend als de Heer van de Zevende Straal.
Elke keer als we naar hem toe bidden brengt hij ons vele gaven van Spirit - zijn vreugde, diplomatie en creativiteit.
Hij kan ons inspireren met zijn innovaties in wetenschap, literatuur, religie,
regering, filosofie, opvoeding, healing, alchemie en andere gebieden.

Gedurende zeventig jaren heeft Saint Germain ons voorbereid om
het Aquarius Tijdperk binnen te gaan, een tijdperk van vrede, vrijheid en verlichting.
Hij verscheen aan Guy Ballard in de vroege jaren van 1930 en gaf hem de eerste leringen over de violette vlam.
Saint Germain zei dat na eeuwen de kennis van de violette vlam geheimgehouden te hebben,
de Meesters besloten hadden om haar gebruik voor het publiek vrij te geven gedurende deze cruciale tijd.
Saint Germain heeft gezegd,
"Het gebruik van de violette consumerende vlam is waardevoller voor jullie
en de hele mensheid dan alle weelde, al het goud en juwelen van deze planeet.

De violette vlam werkt als een kleine zeep.
Zeep haalt het vuil uit je kleding door de positieve en negatieve lading van atomen te gebruiken.
Het werkt omdat elk van haar moleculen twee kanten heeft -
een kant die zich tot vuil aangetrokken voelt en
een kant die zich door water aangetrokken voelt.
De vuilliefhebbende kant trekt het vuil aan, zoals een magneet paperclips aantrekt
wanneer het door een doos ervan getrokken wordt.
De waterliefhebbende kant kleeft aan het water, en draagt het vuil met zich mee.

Wanneer we de violette vlam aanroepen vormt zich een polariteit tussen de nucleus
van het atoom en de witte-vuur kern van de vlam.
De nucleus, hetgeen materie is, neemt de negatieve pool aan;
de witte-vuur kern van de violette vlam, hetgeen Spirit is, neemt de positieve pool aan.

De interactie tussen de nucleus van het atoom en het licht in de violette vlam vormt een trilling.
Deze trilling maakt de densiteit los die gevangen zit tussen de electronen die rond de nucleus draaien.
Wanneer deze verharde substantie die het atoom belast gelost wordt,
wordt het in de violette vlam gegooid en weggedragen.
Maar in tegenstelling tot zeep, omringt en verwijdert de violette vlam de resten niet;
zij transformeert het in pure licht-energie. Bevrijd van dit puin, beginnen de electronen meer vrijelijk te bewegen,
en zodus onze vibratie te verhogen en drijft ons voort in een meer spirituele staat van zijn.

Mensen merken een spiritueel en fysiek verschil op wanneer ze de violette vlam gebruiken.
Maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer we de woorden van een violette vlam-decreet herhalen?
Ik kan jullie twee perspectieven hierover geven -
het spiritueel perspectief zoals het mij openbaard werd door de Verrezen Meesters en
een wetenschappelijk perspectief gebaseerd op recente ontwikkelingen in de fysica en geneeskunde.
Beide verklaringen omvatten het concept van vibratie.

In de fysica is vibratie de snelheid waarop iets vooruit en achteruit vibreert, of trilt.
Zoals ik het begrijp, is vibratie op spiritueel niveau ook de snelheid van rotatie van de electronen
terwijl ze rond de nucleus van het atoom bewegen.
Zoals we zullen zien kunnen deze defenities niet ver van elkaar verwijdert zijn.

Wij hebben elk vier lichamen die de envelop van onze ziel zijn:
(1) het fysiek lichaam, dat wij kunnen zien en aanraken;
(2) het verlangen, of astraal, lichaam, dat onze emoties omvat;
(3) het mentale lichaam, dat onze bewuste geest is; en
(4) het etherisch, of herinnering, lichaam, dat de herinneringen van al onze vorige levens omvat.
De violette vlam werkt op deze vier lagere lichamen door de snelheid van hun vibratie te veranderen.
Saint Germain heeft ons het violette vlam decreet gegeven:

"IK BEN een wezen van violette vuur!
IK BEN de zuiverheid die God wenst!"
of
IK BEN een wezen van puur Zilver Violet Vuur,
IK BEN God's Liefde, zuiver en puur.
Ik ben die ik ben.
I AM a being of Silver Violet Fire, I AM the purity God desires, I AM that I AM.

Wanneer je dit en ander violette-vlam decreten opzegt doordringt de violette vlam elke cel en atoom van je lichaam,
in je geest, je emoties, je onderbewustzijn en je herinnering.

Wat doet de violette vlam wanneer het je atomen doordringt?
De Meesters hebben de volgende uitleg gegeven.
We weten allemaal dat atomen meestal lege ruimte zijn.
Als een atoom de grootte van een basketbal zou hebben zou haar nucleus nog steeds te klein zijn om met het blote oog te zien.
Toch is 99.9 procent van de massa van het atoom geconcentreerd in de nucleus
en laat de rest van de basketbal als lege ruimte, enkel bewoont door electronen die heel weinig wegen.
Al die lege ruimte tussen de nucleus en de rand van het atoom
is waar de wanklank en negatieve energie kan blijven vastzitten

Op cellulair en moleculair niveau verschijnt deze substantie als stof, roet, teer of zelfs cement.
De Meesters hebben de illustratie gebruikt van iemand die een emmer
gesmolten teer neemt en het over een vat vol knikkers giet.
De ruimte tussen de knikkers wordt vastgekoekt door het aflopende teer en spoedig is de hele massa samengelast.

De Meesters vertellen ons dat wanneer onze fysieke en spirituele lichamen vastkoekt
worden door negatieve energie en karma, het de vibratie van de electronen in onze vier lagere lichamen vertraagt.
Dan beginnen we meer met negativiteit te resoneren en minder met de pure kosmische energie d
at van onze God-Aanwezigheid komt, en uiteindelijk kunnen we ziek worden.
Hoe meer substantie er in onze lagere vier lichamen is, hoe lager onze vibratiesnelheid
en hoe meer belast wij geraken. Spiritueel is dit waarom mensen sterven.

Als je acupunctuur en yoga gestudeerd hebt, weet je dat optimale gezondheid komt
wanneer spirituele energie vrijelijk door onze lichamen stroomt.
Wanneer karmische substantie verhardt is het alsof de slagaders van onze spirituele lichamen verharden.
Wanneer we met deze negativiteit resoneren zullen we het geleidelijk aan worden
tenzij we er iets aan doen om onszelf om te draaien.

Het violette vuur transmuteert al wat negatief is overal waar het vastzit in je spiritueel of fysiek wezen.
Dit houdt alles in van kernen van zelfhaat tot fysieke virussen.
Wanneer de violette vlam aan het werk gaat passeert het door de vastzittende ruimtes tussen de electronen en de nuclei.
Het verdrijft deze deeltjes dichte substantie uit je lichaam en lost ze op.
Dit proces transmuteert de negatieve energie in positieve energie en herstelt ze in haar natuurlijke zuiverheid.

Negen Stappen om de Violette Vlam in Actie te brengen in je Leven

1. Maak elke dag wat tijd om de volette vlam te geven.

Je kunt de violette-vlam decreten overal en altijd uitbrengen - in je auto,
terwijl je klusjes doet of voor je naar bed gaat.
In feite kan een violette-vlam mantra die je telkens herhaalt wanneer je je gespannen,
moe of geïrriteerd voelt een verschil maken.
Maar je zult het grootste baat van de violette vlam hebben als je
tenminste 15 minuten per dag tijd maakt om ze zonder onderbreking te decreteren.

Het is best om op een plaats te decreteren die toegewijd is aan spiritueel werk,
zoals een kapel of een goed verlichte, zuivere, verluchte kamer.
Weinig licht, stof, onnetheid en muffe lucht verhinderen de stroom van spirituele energie.

Je kunt kaarsen, kristallen, bloemen en foto's van heiligen,
Verrezen Meesters en je geliefden op je altaar zetten.

2. Begin je violette-vlam sessie met een gebed.

Maak voor je met je decreten begint een gebed of invokatie,
en vraag de Verrezen Meesters, engelen en elementalen om je te helpen.

De elementalen zijn de natuurgeesten van vuur, lucht, water en aarde
die verantwoordelijk zijn om voor onze planeet te zorgen .
Elementalen die het vuurelement vertegenwoordigen worden de salamanders genoemd;
degenen die het luchtelement vertegenwoordingen, de sylfen;
degenen die het waterelement vertegenwoordigen, undinen;
degenen die het aarde-element vertegenwoordigen, gnomen
. Ze zijn al te blij om ons te helpen om zowel onze aura als de planeet met de violette vlam te zuiveren.

3. Vraag om bescherming voor je begint de violette vlam te gebruiken.

De Meesters leren dat wanneer je meer licht voortbrengt,
de duisternis erdoor aangetrokken wordt, als een magneet.
Dus moet je je aura met de witte en blauwe beschermende energie beschermen.
Een van de best mogelijke manieren om dit te doen is de lichtzuil
en de bescherming van Aartsengel Michael op te roepen.

Breng je lichtzuil decreet elke morgen uit en herhaal het zo nodig gedurende de dag.
Visualiseer, wanneer je het uitbrengt, het schitterende witte licht
vanuit je Ik Ben Aanwezigheid, de Aanwezigheid van God boven je,
die een ondoordringbare muur van licht rondom je vormt.

Je gebed tot Aartsengel Michael kan zo eenvoudig zijn als "Aartsengel Michael,
help me! help me! help me!"
Als de Aartsengel van de eerste straal belichaamt Aartsengel Michael
de kwaliteiten van geloof, bescherming, perfectie en de wil van God.
Aartsengel Michael heeft persoonlijk dikwijls mijn leven gered zover ik weet
en waarschijnlijk duizenden keren waarvan ik het mij niet bewust ben.

Dus breng je decreten met vreugde en animo uit en weet dat wanneer je Aartsengel Michael
en zijn engelenlegioenen roept, ze onmiddellijk aan je zij zullen staan.

4. Begin je violette-vlam decreet met een inleiding.

De inleiding voor een decreet is zoals een uitnodiging.
Hierin vragen we de violette-vlam wezens -
Verrezen Meesters en engelen -
liefdevol om hulp en leiding.

In het algemeen beginnen we onze decreten door te zeggen,
"In de naam van de geliefde machtige zegevierende Aanwezigheid van God,
IK BEN in mij, en mijn eigen geliefde Heilige Christus Zelf..."
en sluiten onze lievelings Meesters en heiligen in.
Onze verbinding met hen gebeurt via onze IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christus Zelf.

De IK BEN Aanwezigheid is onze permanente, perfecte God Aanwezigheid.
Het Heilig Christus Zelf is ons Hoger Zelf en innerlijke leraar
die onze ziel op haar pad naar de vereniging met God initieert en leidt.
Hier is de inleiding die je kunt gebruiken en waar je aan toe kunt voegen:

In de naam van de geliefde machtige zegevierende Aanwezigheid van God,
IK BEN in mij, en mijn eigen geliefde Christus Zelf,
roep ik de Geliefde Saint Germain en de engelen van de zevende straal op. Ik vraag jullie om ........
Ik vraag dat mijn oproep vermenigvuldigt en gebruikt wordt
om alle zielen op deze planeet die in nood zijn te helpen.

Ik dank jullie en ik accepteer dit als op dit uur in volle kracht volbracht, volgens de wil van God.

5. Geeft het decreet eerst langzaam en versnel dan terwijl je meer decreten herhaalt.

Wanneer je de eerste keer een decreet herhaalt zul je het langzaam
en bedachtzaam willen herhalen.
Begiftig elk woord met intensieve liefde voor God.
Er bevindt zich een grote kracht in het langzaam uitbrengen van een decreet.
Maar er komt een andere kracht wanneer je geleidelijk aan
de snelheid opvoert en de graad van het decreet verhoogt.

Mark Prophet vergeleek deze versnelling met een trein.
Het begint met "tsjoek... tsjoek" en al gauw gaat het van "tsjoeke-tsjoeke"
en dan "tsjoek-tsjoek-tsjoek!"
Hoe sneller het gaat, hoe groter de actie.

Wanneer je de snelheid van je decreten verhoogt zul je ondervinden
dat ze effectiever zijn om je vibratie te verhogen.
De verhoging in snelheid zou niet kunstmatig moeten zijn.
Het moet natuurlijk voor je aanvoelen; het decreet zou zich bijna zelf moeten versnellen.

Als je enkele van de Save the World with Violet Flame opnames uitprobeert,
zul je de correctie manier horen om je snelheid te verhogen.

6. Gebruik visualisaties om je spiritueel werk te assisteren.

De meeste mensen zien de violette vlam niet met hun fysieke ogen in actie.
Maar wanneer je je ogen sluit en je op het energiecentrum tussen je ogen concentreert,
kun je de violette vlam soms met je innerlijk oog aan het werk "zien".

Voor de mensen die hun spiritueel zicht ontwikkeld hebben,
lijkt de violette vlam op vuur, met kleuren die variëren
van donker indigo tot een schitterend amethyst tot violet roze.
Je kunt deze vlammen doorheen karmisch puin zien branden.
Soms helpt het om dit puin voor te stellen als stukken hout of klonters
van een teerachtige substantie die van je electronische gordel losbreken
en in de vlam knetteren. Ze tuimelen en springen en verdwijnen dan in een witte rookwolk.

Eens je enkele van de violette-vlam decreten van buiten kent,
kun je je ogen sluiten en de volgenden visualisaties uitproberen.

Visualisaties:

Een Violette-Vlam Pilaar

Wanneer je de violette vlam oproept kun je jezelf visualiseren
met een violette-vlam pilaar van ongeveer 2 meter* in doorsnede
om je heen en ongeveer 2-3 meter* in hoogte.
Het kan uitbreiden via je voeten tot een goed stuk boven je hoofd.

Zie de violette vlam tot leven komen alsof je naar een film kijkt.
De vlammen stijgen op en pulseren rondom je in verschillende nuances van purper, roze en violet.
Rondom deze violette-vlam pilaar kunt je je lichtzuil zien,
een nog grotere pilaar van wit licht die de violette vlam beschermt en verzegelt.

Houd deze visualisatie in gedachten terwijl je decreten uitbrengt en gedurende de dag.
Elke keer dat je eraan denkt versterk je dit beeld.

Genezing door de Wervelende Violette-vlam Bollen

Deze visualisatie kan je helpen om je vier lagere lichamen te genezen.
Wanneer je een violette-vlam decreet uitbrengt,
stel je dan voor dat er zich rondom je een grote bol van violet licht vormt.
Wanneer je het decreet versnelt, zie dan de bol beginnen wervelen
zoals een draairad/platform in een amusementspark.
Zie het sneller en sneller draaien.
Deze visualisatie versterkt de violette vlam en versnelt de vibratie van je cellen, atomen en elektronen.
Zie vervolgens de kleinere violette-vlam bollen zich over elk orgaan van je lichaam plaatsen.
Zie de actie van de violette-vlam bollen elke duisternis die
de basis van ziekte kan zijn, onmiddellijk verwijderen en verteren.
Zie dan de violette vlam je organen weer perfect maken.
Vraag je IK BEN Aanwezigheid en Heilige Christus Zelf en de violette-vlam engelen
om deze violette vlam doorheen de dag rondom je in stand te houden.
Versterk je vraag met periodieke her-visualisatie van de bollen.
Experimenteer met deze visualisatie en kijk hoe je je voelt.

7. Gebruik de violette vlam elke dag.

Een van de beste tijden om je decreten te uit te brengen is vroeg in de morgen.
Je zult ondervinden dat wanneer je er 's morgens mee begint,
je dag veel soepeler zal verlopen.
Je kunt specifiek vragen voor transmutatie van welk mentaal,
emotioneel of fysiek probleem dan ook waaraan je in je leven werkt.
Je kunt aan relaties met je vrienden en geliefden werken.

8. Gebruik de violette vlam om de kronieken van vorige levens te helen.

Nadat je de violette vlam gedurende een tijdje uitgebracht hebt,
kun je ondervinden dat je je aan vorige levens herinnert.
Zich aan een vorig leven herinneren is niet iets om licht op te vatten.
Wanneer je je hiervan bewust wordt, komt de karma (positief en negatief)
van dat leven naar de oppervlakte.

Het negatieve karma is als de doos van Pandora.
Eens je het geopend hebt, zul je je mouwen willen oprollen,
je tijd besteden aan het leven te dienen en de violette-vlam engelen elke dag
op te roepen om de karmische resten te transmuteren.
Het kan ongeveer zes maanden van geconcentreerde violette-vlam decreten vergen
om het karma uit één vorig leven te vereffenen.
Het is inderdaad een groot geschenk dat ons door Saint Germain gegeven werd.

Wanneer je de violette vlam geeft kunnen er beelden uit een vorig leven voor je geest komen.
Je kunt jezelf zien zoals je eeuwen geleden was.
Of je kunt gewoon de indruk hebben dat je in een bepaalde tijd of plaats was.
Als de kronieken pijnlijk zijn - en dat zijn ze gewoonlijk omdat je ziel om verlossing schreeuwt -
kun je verdriet of spijt voelen. Maar je zult je ook bevrijd voelen omdat je weet dat wanneer je
je violette vlam decreten uitbrengt je de kronieken van je vorige karma transmuteert.

Waneer je je van deze herinneringen bewust wordt,
probreer ze dan niet te onderdrukken. Concentreer in plaats daarvan je aandacht op het licht in je hart.
Stel je voor dat de herinnering doordrenkt wordt met de violette vlam tot de vorm verdwijnt.
Laat de herinnering dan los en laat een schitterende witte zon het in je geestesoog vervangen.

Je kunt ook de vorige uitwis visualisatie willen gebruiken.
Visualiseer elke keer een reuzengom wanneer je deze scènes ziet, enkel violet, die het beeld weggomt.
Nadat je dit voldoende keren doet, zal de herinnering ophouden pijnlijk te zijn
en geleidelijk aan verdwijnen uit het voorfront van je geest.

Er zijn twee elementen die je transmuteert wanneer je de violette vlam gebruikt
om verleden karmische kronieken te hanteren.
De eerste is de emotionele en zielsherinnering van de gebeurtenissen die je pijn doen.
De tweede is de karmische energie die je verbindt met degenen die je pijn gedaan hebt of die jou pijn gedaan hebben.
Ik noem dit graag de "oorzaak, gevolg, kroniek en herinnering" van karma,
die alle energie omvat die je vastgezet hebt in negatieve gedachten of gevoelens over het verleden.

Vorige levens-kronieken zijn zoals bestanden op je computer.
Je moet eerst de negatieve kronieken en herinneringen uitwissen om plaats te maken voor de positieve.
Wanneer je dit via de violette vlam doet,
bevrijd je je ziel om verder te gaan naar hogere niveaus van bewustzijn.

Psychotherapie geeft je de sleutels om jezelf te begrijpen en betere keuzes in je leven te maken.
Je kunt een oplossing vinden met iemand die je kent omdat je een negatieve kroniek
uit het verleden gezien hebt en je besloten hebt om het in dit leven positief te maken.
Wanneer je violette-vlam decreten en diensten toevoegt aan degenen die je verkeerd gedaan hebt,
kan de gecombineerde handeling de oorzaak, gevolg,
kroniek en herinnering van deze pijnlijke herinneringen zuiveren.

En het is enkel door voorbij deze kronieken te geraken,
dat je de weg kunt vrijmaken opdat je ziel nieuwe gelegenheden kan ontvangen.
Je kunt de vooruitgang van je ziel in dit leven versnellen
en dus sneller je eigen weg banen naar het doel van de vereniging met God.

Elke keer dat je je karma uit een zeker leven vereffent,
kan je Hoger Zelf je het volgend vorig leven onthullen dat je moet aanpakken - en dan de volgende enz...
Het is belangrijk om je niet belast te voelen door de negatieve kroniek uit een vorig leven.
We hebben allemaal fouten gemaakt in het verleden want anders waren we vandaag niet hier.
Vergeef jezelf en ga verder.
Wees dankbaar dat je hier bent en dat je de gelegenheid hebt
om deze kronieken met de violette vlam uit te wissen.

Eens je ermee begint, ga dan voort.
Eén stap begint de reis van duizenden mijlen.
Elke keer dat je de kronieken uit een vorig leven met de violette vlam transmuteert,
verwerf je een nieuw gevoel van de bevrijding van je ziel.
En meer en meer zul je beseffen dat je de leiding neemt over het lot van je ziel.

9. Breid de reikwijdte van je invokatie uit om de zuivering
van het karmisch puin in je huis, buurt en de planeet in te sluiten.

Wanneer je ermee oefent om de violette vlamt te sturen om anderen te helpen,
kun je beginnen om je aura voor te stellen als een violette-vlam fontein
waar iedereen die je ontmoet naartoe kan komen en drinken.
Herinner jezelf eraan om deze violette vlam altijd beschikbaar te houden voor iemand in nood.

De violette vlam lost niet enkel je karma op,
maar het kan ook groeps of planetair karma oplossen
die voortkomen uit dingen zoals oorlog of opgestapeld onrecht.

Mensen hebben verschillende ervaringen wanneer ze violette-vlam decreten gebruiken.
Sommigen herhalen ze ijverig gedurende maanden alvorens ze enige bevestiging krijgen
dat de decreten werken.
Anderen krijgen spectaculaire resultaten wanneer ze voor het eerst hun mond open doen.

Je kunt je violette-vlam routine gemeenschappelijk met je Hoger Zelf uitwerken.
Je kunt de violette vlam aan je dagelijkse gebeden of meditaties toevoegen, wat het ook zij.
Ik hoop dat je de vreugde zult kennen om één van de duizenden mensen
van over heel de wereld te worden die hun leven met deze wonderoplossing getransformeerd hebben -
de grootste geschenk van God aan het universum.