yin en yang

 

Yin & Yang Principe

 

Chinese Astrologie - Yin en Yang principe. Het Yin Yang principe houdt in: polariteit, evenwicht en harmonie. Yin en Yang zijn twee kosmische energieën, die diverse aspecten vertegenwoordigen. Bepaalde Dierentekens zijn Yin, andere Yang. De Yin Yang filosofie is een proces van zoeken naar evenwicht. Het Yin en Yang principe vertegenwoordigt de voortdurende verandering en beweging van de kosmos. Om gezond en evenwichtig te zijn, moeten beide energieën in lichaam en geest geïntegreerd worden.

Er is geen licht zonder duisternis

 

Yin en yang zijn de twee tegengestelde elementen van het universum. Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad, zij bestaan alleen bij de gratie van de ander.

Yin staat in verband met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat voor de vrouwelijke natuur. Yang staat in verband met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur.

  • Iets heeft altijd een Yin en een Yang kant.

  • Iets is pas Yin of Yang wanneer je het vergelijkt met iets anders.

  • Yin en Yang zijn altijd onderling afhankelijk.

  • Yin en Yang kunnen in elkaar over gaan.

De juiste balans

In onze westerse baschaving staat het Yin/Yang-symbool bekend als hét symbool voor evenwicht, harmonie en gelijkheid. In essentie vullen tegenstellingen als warm en koud, jong en oud, dik en dun, en groot en klein elkaar volledig aan.

Niet doordat zij in harmonie met elkaar leven, maar omdat ieder gebied als het ware strijd levert met het andere gebied. Het evenwicht komt voort uit de strijd tussen die twee uitersten waarbij er geen winnaar kan zijn, omdat de natuur (de Tao) in het hart van beide tegenstellingen een deel van de ander heeft gelegd. Aan de rand zijn de tegenstellingen groot, maar als je van de rand naar de kern gaat zul je het andere gebied vinden, waardoor er geen tegen strijdigheden meer bestaan.

De man moet zijn Yin of vrouwelijke pool in zichzelf toelaten en de vrouw moet hetzelfde doen met haar Yang of mannelijke pool. En beiden moeten in zichzelf zoeken naar het juiste evenwicht.

Yin & Yang en Chi

Onze buitenkant is Yang (actief, mannelijk, agressief, sociaal onverschillig) en onze binnenkant is Yin (passief, vrouwelijk, ontvankelijk, op de samenleving gericht). Binnen en buiten zijn met elkaar verstrengeld. Er loopt voortdurend een stroom energie van het een naar het ander. Deze energiestroom wordt Chi genoemd.

Chi brengt geluk en levenskracht met zich mee. Als deze energiestroom geblokkeerd wordt, dan brengt dat stagnatie teweeg en dat kan ziekte veroorzaken.

Volgens het Chinese denken is iedere toestand in het universum een direct gevolg van een energetische balans (Chi) of van een verstoring tussen Yin en Yang.

Chi en de windrichtingen

Chi stroomt ook op andere manieren, afhankelijk van de windrichting van waaruit hij komt brengt Chi Yin of Yang mee.

De Chi uit het zuiden
Deze Chi is erg Yang en zorgt voor levendigheid en nieuwe energie.

De Chi uit het westen
Deze Chi is erg Yin en zorgt voor bedachtzaamheid en realisme.

De Chi uit het noorden
Deze Chi is Yin en zorgt voor rust en kalmte.

De Chi uit het Oosten
Deze Chi is Yang en zorgt voor activiteit en nieuwe ideeën.

Te veel of te weinig

Bij een tekort aan Yin wordt je mager, zenuwachtig en afwezig. Een overmaat aan Yin geeft waterophopingen in het lichaam, verstopte bronchiën, cellulitis en oedeem.

Bij een tekort aan Yang raak je oververmoeid en krijg je concentratieproblemen. Een teveel aan Yang zorgt voor een verhit lichaam en verhitte geest. Je hebt een kort lontje, loopt snel rood aan en bent hyperactief.

Meer of minder Yin of Yang

Elk dier is of Yin of Yang. Naar buiten gericht en actief is Yang, naar binnen gericht en gevoelig is Yin. Ze worden ingedeeld in 'meer Yang' en 'minder Yang', en in 'meer Yin' en 'minder Yin'.

De dieren die meer Yang en meer Yin zijn, zijn veel uitgesprokener Yang of Yin dan de andere dieren. Bij de dieren die minder Yang en minder Yin zijn, zijn Yin en Yang wat meer in balans.

Hieronder zie je de indeling van de dieren in Yin en Yang, wanneer je je muis boven een afbeelding houdt krijg je te zien of er sprake is van meer of minder.

Os minder YIN               - Konijn minder YIN

Slang minder YIN           -Geit minder YIN

Haan meer YIN              -Varken meer YIN

Yin karakteristieken - naar binnen gericht en gevoelig

Intelligent, introspectief, onafhankelijk, eenzelvig, ontvankelijk, spiritueel, introvert, bedachtzaam, stabiel, opstandig, eigenwijs, vasthoudend

Rat minder YANG            Tijger meer YANG

Draak meer YANG           Paard meer YANG

Paard meer YANG           Aap minder YANG

Hond minder Yang

 

De Yin & Yang jaren

Ook de jaren worden ingedeeld in Yin en Yang. De Yin-jaren zijn goed om te studeren, om lekker thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn. De Yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen.

Jaren met een even nummer zijn Yang en de oneven jaren zijn Yin.

 

De theorie van Yin en yang is de basis van de oosterse filosofie.

  • Yin betekent van oudsher schaduwkant van de berg en

  • yang betekent zonkant van de berg.

Op het lichaam lopen :

  • de yangmeridianen aan de zijde die door de zon beschenen wordt (de rugzijde en de bovenzijde van de armen en

  • de yinmeridianen aan de schaduwkant (voorzijde en onderkant armen).

Yin en yang zijn twee polariteiten die zich overal en altijd manifesteren en waarbinnen alle bewegingen en veranderingen plaatsvinden.

Ongeveer 5000 jaar geleden werden in China voor het eerst de termen yin en yang gebruikt door Foe Hi, de legendarische eerste keizer van China. Yin en yang beschreven 2 begrippen die zo oud zijn als het universum zelf: nl. de middelpuntzoekende kracht (yang) en de middelpuntvliedende kracht (yin).
Fundamenteel bij het yin-yangprincipe is de stelling dat dit 2 krachten zijn, die altijd tegengesteld en antagonistisch en tegelijk complementair zijn. Ze roepen elkaar in het leven en houden elkaar in stand. Het zijn ook geen absolute waarden. Noch yin, noch yang kan op zichzelf bestaan.

Door een goed begrip van dit yin-yangprincipe verkrijgt men een diep inzicht in de natuur en in de relatie tussen de mens en de hemel en de aarde. Als uitgangspunt kunnen we stellen dat alle verschijnselen worden gecreëerd door de voortdurende wisselwerking van 2 krachten: nl. de hemelkracht of yange kracht en de aardekracht of yinne kracht. De termen yin en yang worden gebruikt om het leven te beschrijven. Het zijn geen statische begrippen. Yin en yang staan altijd ten opzichte van elkaar. Als we deze principes toepassen bij de mens, en meerbepaald op man en vrouw, dan kunnen we zien dat bij een vrouw de yinne kracht sterker aanwezig is dan bij de man, bij wie de yange kracht overweegt.

Enkele eigenschappen die yin en yang vertegenwoordigen zijn:

Yang: samentrekking, neergaand, centraal, kleiner, harder, dag, activiteit, mannelijk
Yin: uitzetting, opgaand, aan de oppervlakte, groter, zachter, nacht, rust, vrouwelijk

Yinne en Yange Organen

Long, milt, nieren, hart en lever zijn organen die yang zijn qua structuur, dwz eerder compact, maar die gevoed worden door yinne of opstijgende energie.


Dikke darm, maag, blaas, dunne darm en galblaas daarentegen zijn qua structuur yinne organen, dwz dat zij een eerder holle structuur hebben maar zij worden gevoed door yange of neergaande energie.

Ieder yin orgaan is gekoppeld aan een yang orgaan dat een gelijksoortige functie heeft.

Long/dikke darm: loslaten en opnemen
milt/maag: opslag
nier/blaas: zuivering
hart/dunne darm: kwaliteit van het bloed
lever/galblaas: verdelen energie.

DE VIJF ELEMENTEN ZIJN :

HOUT - VUUR-AARDE-METAAL - WATER

De theorie van de 5 elementen is van Chinese oorsprong net zoals de begrippen yin en yang. Zij is later ontstaan dan de yin-yangtheorie en voegt er iets aan toe. Deze theorie weerspiegelt het ware ritme van de natuur. Chinese filosofen classificeerden alles in deze wereld naargelang deze transformaties of krachten: hout, vuur, aarde, metaal en water. Deze theorie wortelt in het begrip van het oneindig samenspel van yin en yang, omdat uit het tweeledige samenspel van deze 2 complementaire antagonisten steeds een nieuwe entiteit geboren wordt. De mens omvat deze 5 transformaties want hij is het product van hemel- en aardekracht.

Van 1 komt 2: yin en yang, hemel en aarde, en van 2 komen 3 en 4: hout, vuur, metaal en water. Aarde werd toegevoegd in het centrum om een allesomvattend, dynamisch systeem van rangschikking te creëren. In de Nei Ching, een verzameling geschriften over de oude Chinese geneeskunde, krijgt aarde een vaste plaats tussen de overige transformaties. Zo ontstaat de Sheng of voedende cyclus. 'HOUT brandt en het maakt VUUR dat assen ontbindt in de AARDE waar ontstaan en ontgonnen worden de METALEN die als ze gesmolten zijn WATER worden dat bomen en planten voedt.'

Het geheel wordt echter in stand gehouden door de Ko of controlerende cyclus. Soms wordt deze negatief als vernietigende cyclus omschreven. 'HOUT wordt omgehakt door Metaal, VUUR wordt geblust door Water, AARDE wordt doorboord door Hout, METAAL wordt gesmolten door Vuur en WATER wordt onderbroken en afgesneden door Aarde.'

De 5 transformaties vind je weerspiegeld in de seizoenen:

In de winter (water) is het leven naar binnengekeerd;
in de lente (hout) begint alles te groeien, een opwaartse kracht;
in de zomer (vuur) is alles in bloei, een uitstralende kracht;
in de nazomer (aarde) vindt rijping en verwerking plaats;
in de herfst (metaal) trekken de krachten zich terug in de aarde, een neerwaartse kracht.


We vinden de kwaliteiten van de 5 transformaties terug in de organen plus vanuit de shengcyclus beschrijft de Nei Ching ook enkele zeer interessante fysiologische relaties. Elke transformatie verklaart de psyche en de emotionele beleving van iemand. Men ziet iedere transformatie als schepper van een smaak en elke transformatie heeft een representatieve kleur.

AARDE

METAAL

WATER

HOUT

VUUR

ORGANEN

milt/maag

long/dikke darm

blaas/nier

lever/galblaas

hart/ dunne darm

hartbeschermer/ 3-voudige verwarmer

KLEUR

geel

wit/ licht blauw

zwart/ donker blauw

groen

rood

EMOTIE

piekeren

verdriet

angst

woede

vreugde

SEZOEN

nazomer

herfst

winter

voorjaar

zomer

ZINTUIGEN

mond

neus

oren

ogen

tong

SMAAK

zoet

scherp

zout

zuur

bitter

 

De vijf principes van Yin en Yang
Alles heeft altijd twee kanten, het Yin & Yang aspect: dag & nacht, leeg & vol, licht & donker. Deze tegenstellingen beschrijven steeds verschillende aspecten van hetzelfde fenomeen.
Elk aspect van Yin & Yang kan op zijn beurt weer onderverdeeld worden in Yin & Yang.
Yin & Yang creëren elkaar: iets voelt koud aan bij de gratie van de ervaring van warmte.
De Tao zegt:
Zwaar is de wortel van licht,
Rust is de meester van beweging,
Zijn en niet zijn baren elkaar,
Moeilijk en licht vervolmaken elkaar,
Lang en kort bepalen elkaar,
Hoog en laag komen tegen elkaar uit,
De toon en de stem sluiten aan bij elkaar,
Voor en na volgen elkaar.

Yin & Yang controleren elkaar en houden elkaar in evenwicht: als de één zwak is dan overheerst de ander.
Als er teveel aan activiteit is, is er te weinig rust, als er koude is, is er te weinig warmte.
Yin & Yang gaan in elkaar over: dag naar nacht, in en uitademing,
elk extreem gaat over in zijn tegendeel om zo de eenheid te behouden;
Erge kou vatten gaat over in koorts,
lange tijd ingehouden woede uit zich in een uitbarsting,
hoge snelheid in een botsing.
Omdat yin en yang twee gezichten van hetzelfde zijn en er een dynamische spanning tussen hen heerst, kunnen ze in elkaar overgaan.
Als de geest helder is zullen alle functies van de organen normaal zijn.
Op die manier is iemands leven bewaart en voortdurend(eeuwigdurend).
Als de geest verstoord is en onzuiver, zullen de organen niet goed functioneren, dit creëert schade.
De paden en wegen waarlangs de Ki vloeit zullen gestagneerd worden en de gezondheid zal lijden.
Veel veranderingen verschijnen in ziekte, het helingsproces moet daarop aanpassen.
De oorsprong van de ziekte kan zo klein en vaag zijn, in feite ontwijkend, maar de ziekte wordt erger met de tijd.